Integritetspolicy

För Barnmorskegruppen Öresund är personlig integritet viktigt och vi vill att du skall känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Vi vill därför alltid eftersträva en hög nivå av skydd för dina personuppgifter. I denna dataskyddspolicy informerar vi om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Alla uppgifter som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet är en personuppgift. Det är exempelvis namn, epost-adresser och personnummer men också bilder och användarnamn i digitala medier.Behandling av personuppgifter är alla åtgärder som sker med personuppgifterna i IT-system, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar till exempel om insamling, registrering, läsning, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering mm. I vissa fall kan även åtgärder som sker utanför IT-systemen ses som behandling. Det gäller när personuppgifter ingår i register.

Personuppgiftsansvarig
För de behandlingar som sker inom Barnmorskegruppen Öresund är Barnmorskegruppen Öresund personuppgiftsansvarig. (Barnmorskegruppen Öresund Org. Nr 556854-8035) 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?
Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, journal, e-postadress och telefonnummer. Ibland kan uppgifter av värdet inför ditt besök lagras i vårt bokningssystem för att vi skall kunna erbjuda dig ett gott bemötande. Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster du har begärt (exempelvis vård, ett nyhetsbrev, rådgivning, eller deltagande i kurser och föreläsningar). Vi kan även komma att informera dig om våra kurser, evenemang och annat som vi finner ligga i såväl ditt som vårt intresse. Det kan också förekomma att vi skickar ut enkäter för att utvärdera kurser, besök och andra aktiviteter.
Barnmorskegruppen Öresund behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om service eller då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t ex ett intresse av att få marknadsföra våra tjänster. Om Barnmorskegruppen Öresund skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke kommer vi att inhämta detta i förväg. Vissa personuppgifter kan vara obligatoriska att tillhandahålla, t ex för att vi ska kunna tillhandahålla en tjänst eller fullgöra en annan begäran från dig. Detta kommer då att anges eller framgå i samband med att uppgifterna samlas in.

Från vilka källor hämtar vi personuppgifter?
Insamling av dina personuppgifter sker exempelvis då du anger dina uppgifter i samband med att du bokar ett besök/kurs hos oss, anmäler dig för att få nyhetsbrev, deltar i event eller tar kontakt med oss via telefon eller mail.
Ibland hämtar vi uppgifter från tredje part som t. ex:

  • Region Skåne – Folkbokföringsregistret, besöksregistrering samt listningsregistrering
  • Region Skåne via ålagda journalsystemet Obstetrix med ditt samtycke
  • Andra vårdgivare med ditt samtycke
  • Vid avvikelserapportering med berörda enheter

 
Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter för att kunna utföra vårt arbete. Det handlar exempelvis om att vi använder oss av olika IT-leverantörer samt leverantör av journalsystem och ultraljudsbildlagring . De är att betrakta som personuppgiftsbiträden till oss och vi tecknar personuppgiftsbiträdesavtal i dessa fall. Personuppgiftsansvaret ligger kvar på Barnmorskegruppen Öresund
Vi kontrollerar självklart alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter samt tecknar personuppgiftsbiträdesavtal. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen eftersom vi fortfarande är personuppgiftsansvariga.
Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga. Det kan handla om myndigheter, till exempel Försäkringskassan.
Vissa uppgifter lämnas även för statistiska ändamål till exempel Graviditetsregistret.

När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering. Detta kan t.ex vara annan vårdgivare och sker med ditt samtycke.
Vi kan komma att anlita leverantörer och partners att utföra uppgifter för Barnmorskegruppen Öresunds räkning, t ex för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att dessa mottagare får tillgång till dina personuppgifter.

Barnmorskegruppen Öresund kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar personuppgifter inom EU/EES och i enlighet med GDPR.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vi har utarbetat gallringsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur lång lagringstiden kan bli är olika beroende på ändamål med behandlingen och hur länge uppgiften är nödvändig för ändamålet. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt gallra eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig. Vissa uppgifter behöver sparas p g a lagstiftning t.ex.bokföring.

Vilka är dina rättigheter som registrerad?
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter.
Här listar vi dessa rättigheter.

Rätt till registerutdrag (rätt till tillgång)
Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. När du lämnar en sådan begäran kan vi komma att ställa en del frågor för att se till att det blir en effektiv hantering av din begäran. Vi kommer också vidta åtgärder för att säkerställa att uppgifterna begärs av och lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse
Om du upptäcker att något är fel har du rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du kan också komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. I vissa fall kan du göra korrigeringar själv, vilket vi då informerar dig om.
I de fall det gäller korrigering av journaluppgifter så sker detta enligt gällande lagstiftning.

Rätt till radering
Du kan begära att vi raderar de personuppgifter vi behandlar om dig bland annat om:
Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för. Du invänder mot en intresseavvägning vi gjort baserat på vårt berättigade intresse, där ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
Personuppgifterna behandlas på olagligt sätt.
Personuppgifterna har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för
Om uppgiften inhämtats med stöd av ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke.
Vi kan dock ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du exempelvis begär rättelse eftersom du anser att personuppgifterna vi behandlar är felaktiga kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om, och när, vi inte längre behöver dina personuppgifter för de fastställda ändamålen är vår rutin normalt att uppgifterna raderas. Om du har gjort en invändning mot personuppgiftsbehandling vi gör med stöd av en intresseavvägning som rättslig grund kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling
Du har alltid en rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Du har också alltid rätt att slippa direktmarknadsföring.

Hantera dina rättigheter
Ansökan om registerutdrag eller om du vill åberopa någon av dina andra rättigheter ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknad av den utdraget avser. Vi kommer besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar.

Maila till: integritet@bmgo.se
Mailet ska i möjligaste mån skickas från den mailadress du är registrerad med hos Barnmorskegruppen Öresund.

Varför hanterar vi personnummer?
Vi anser det motiverat att hantera ditt personnummer med hänsyn främst till att vi behöver ha en säker identifiering.

Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det gäller såväl genom tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder.

Tillsynsmyndighet
Integritetsskyddsmyndigheten (fd Datainspektionen) är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten www.datainspektionen.se

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter!
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller har en begäran i enlighet med ovan rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på:

Barnmorskegruppen Öresund
Postadress : Kontinentgatan 4, 231 42 Trelleborg
E-post: integritet@bmgo.se

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.